پژوهش در سيستم هاي بهداشتي و درماني (Health System Research, HSR)، به عنوان يكي از شاخه هاي پژوهش هاي علوم پزشكي شناخته مي شود. پژوهش هايي كه با هدف توليد اطلاعات و مدارك قابل استناد براي حل مشكلات، معضلات ،مسايل اجرايي و بهينه سازي فرايندهاي دخيل در سيستم هاي بهداشت و درمان صورت مي پذيرد در اين شاخه قرار مي گيرند. از ديگر سو در هر جامعه /منطقه /سازمان بنا به اقتضاي شرايط حاكم و بومي نياز است پژوهش هايي با در نظر گرفتن شرايط پيراموني و بومي انجام گيرد كه نهايتاً نتيجه و بازخورد آنها در جهت بهبود شرايط و ارتقا وضعيت موجود همان جامعه / منطقه/ سازمان موثر است. با توجه به اينكه در بسياري از عرصه ها فقدان تصميم گيري مبتني بر شواهد موجب اتخاذ تصميمات مديريتي ناقص يا نادرست مي شود، اين پژوهش ها گامي مهم در جهت يافتن راه حل هاي علمي، هوشمندانه و مستدل براي مسايل روزمره است.

شوراي سياستگذاري H.S.R  و پژوهش هاي بومي – كاربردي دانشگاه علوم پزشكي شيراز به منظور هدايت و ارتقاء اينگونه پژوهش ها  فعاليت مي كند.


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.