عناوین پژوهش های درخواست شده
   واحدهای وابسته به دانشگاه
  واحدهای خارج دانشگاهی
  فرم ها
  راهنماها و آیین نامه ها
واحدهای وابسته به دانشگاه

در جهت هدایت و گسترش پژوهش های کاربردی به منظور حل مشکلات حوزه های داخل دانشگاهی و سازمان های خارج از دانشگاه شورای سیاستگذاری HSR و پژوهش های بومی دانشگاه اقدام به جمع آوری نیازهای پژوهشی معاونت های دانشگاه کرده است.

در خصوص پژوهش های سفارش شده از سوی شورای سیاستگذاری نکات مهم زیر باید مد نظر باشد:

1- به مجری اصلی طرح حق التحقیق پرداخت خواهد شد. مبلغ حق التحقیق به میزان حداکثر 50 ساعت، بر مبنای هر ساعت 1/60 ردیف اول و دوم حکم حقوقی و تا سقف 25/000/000 ریال قابل پیشنهاد است که پس از اتمام پروژه و لحاظ کسورات قانونی به پژوهشگر پرداخت می گردد. در صورتی که طرح بیش از یک مجری داشته باشد مجری اصلی طرح مسئول تقسیم و پرداخت حق التحقیق حسب تفاهم نامه فی مابین مجریان است و مسئولیتی از این حیث متوجه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه نیست.

2- حسب بند 8 از ماده 3 آئین نامه ارتقاء، به طرح هایی که مشکلات مربوط به دانشگاه را حل کنند با تایید معاونت مربوطه حداکثر 4 امتیاز، حل مشکلات منطقه ای-استانی با تایید سازمان ذی ربط حداکثر 7 امتیاز و حل مشکلات ملی با تایید وزارتخانه حداکثر 14 امتیاز پژوهشی تعلق می گیرد و این امتیازات به دیگر امتیازات مترتب بر پژوهش انجام شده افزوده می شود.

3- پژوهش های مورد درخواست چنانچه از نظر حجم و کیفیت و مقررات مرتبط با پایان نامه ها و فراغت از تحصیل مورد تایید معاونت های پژوهشی و معاونت های تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و یا مراکز تحقیقاتی باشند، می توانند به عنوان پایان نامه دانشجویان رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب ارائه و تعریف شوند.


1-دفتر ریاست

2-معاونت آموزشی

3-معاونت بهداشتی

4-معاونت بین الملل

5-معاونت پژوهشی و فناوری

6-معاونت توسعه مدیریت و منابع

7-معاونت درمان

8-معاونت غذا و دارو

9-معاونت فرهنگی و دانشجویی

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.