سوالات متداول


تفاوت ایندکس ISI و Web of Sciences چیست؟
ایندکس ای اس ای شامل کلیه مقالات ایندکس شده در پایگاه استنادی ای اس ای (شامل مدلاین، Current Content، Web of Sciences ) می باشد اما در این پایگاه تنها مجلات موجود در Web of Sciences شامل مجلات هسته است که از نظر استنادات مورد ارزیابی قرار گرفته و مورد تأیید وزارت بهداشت و همچنین معاونت پژوهشی و فناوری می باشد. بنابراین برای جستجوی ایندکس مجله در پایگاه ISI ، پایگاه Web of sciences را انتخاب کنید.
 

تفاوت Master List و Index Expanded ISI چیست؟
Master list ISI شامل کلیه مجلات ایندکس شده در ISI می باشد و IndexExpanded Web of Science ، مجلات Web of Science را نمایه کرده که ملاک ارزیابی واحد علم سنجی برای ISI بودن مجله می باشد.
 

آیا (IF(Impact Factor درج شده در مجلات درست می باشد؟
 Impact درج شده در خود سایت مجلات ملاک ارزشیابی نمی باشد و برای یافتن آن میتوان به سایتJCR مراجعه کرد
 

آیا مجلات ایندکس شده در NLM نشان دهنده پابمد بودن مجله می باشد؟
NLM حاوی مجلات موجود در کتابخانه ملی آمریکا می باشد که اطلاعاتی در مورد نام مجله ، ISSN مجله ، مخفف مجله و در صورتیکه مجله در PMC یا Medline ایندکس شود دراینجا همراه با زمان شروع ایندکس آن قید می شود. بنابراین  NLM بودن مجله ملاک پابمد بودن آن نمی باشد.
 

تفاوت پابمد ،PMC و Medline چیست؟
پایگاه اطلاعاتی پابمد یک پایگاه اطلاعاتی پزشکی می باشد که مقالات ایندکس شده در بانک اطلاعاتی PMC وMedline را در بر می گیرد.
 

آیا مجلات با عناوین مشابه الزاما یکی می باشند؟
هر مجله دارای یک شماره اختصاصی می باشد که آن را ISSN مجله نامند . بنابراین برای تمایز مجلات با عناوین مشابه ISSN آنرا چک کنید.

نحوه چک کردن اعتبار مجلات داخلی چگونه است؟
مجلات معتبر علمی داخلی شامل مجلات علمی و پژوهشی تأیید شده توسط وزارت بهداشت و وزارت علوم  می باشد جهت آگاهی از اعتبار مجله دراینجا کلیک کنید.
 

آیا ایندکس نوشته شده در مجلات مورد تایید می باشد؟
ممکن است ایندکس نوشته شده در سایت مجلات بدلیل تغییر در کیفیت مجله تغییر کرده باشد بنابراین لازم است ایندکس مجلات توسط نویسنده مقاله دوباره چک شود. جهت بررسی ایندکس مجلات دراینجا کلیک کنید.
 

نحوه بررسی ایندکس مجلات چگونه است؟
جهت بررسی ایندکس مجلات دراینجا کلیک کنید.
 

آیا همکاری بین المللی در میزان پاداش مقالات دارای تاثیرمی باشد؟
در مقالات با همکاری ملی و بین المللی (کلیه دانشگاهها، مؤسسات و سازمانها غیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در صورتیکه نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه علوم پزشکی شیراز باشد 100درصد جایزه مقاله بین نویسندگان شیراز تقسیم می گردد. همچنین در صورتیکه نویسنده اول از شیراز نباشد سهم نویسنده مسئول معادل نویسنده اول در نظرگرفته می باشد. در صورتیکه نویسنده اول یا مسئول از علوم پزشکی شیراز نباشد ولی بلافاصله بعد از اسامی نویسندگان بین المللی آمده باشد، 60% جایزه مقاله بین نویسندگان شیراز تقسیم می گردد.
در صورتیکه یک نویسنده ملی بلافاصله بعد ازاسامی نویسندگان بین الللی باشد 60% جایزه مقاله در ضریبی که در فرایند ارزشیابی سالیانه دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به آن اختصاص می یابد ضرب شده و پس از ان بین نویسندگان شیراز تقسیم می گردد.
 

 منظور از خود استنادی چیست؟
 وقتیکه نویسنده ای در مقاله خود به سایر مقالات خود استناد کند خود استنادی محسوب می شود.
 


 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.