معرفی كاركنان

کارشناس مسئول علم سنجی
دکتر نیلوفر برهمند
تلفن:   32122519
شرح وظایف:
نظارت و سرپرستی بر امور واحد علم سنجی
رابط رتبه بندی ISC در دانشگاه
نظارت بر اسلایدهای آموزشی
اطلاع رسانی اخبار علم سنجی
ارتقاء فرایندها
کارشناسی جایزه مقالات
نظارت بر فعالیت های رابطین علم سنجی دانشکده های دندان پزشکی، بهداشت، مدیریت و اطلاع رسانی و پیراپزشکی و طب سنتی (اطلاع رسانی، تهیه گزارشات دوره ای، برگزاری کارگاهها و اعتبارسنجی مجلات)
آدرس پست الکترونیک: .vcr-sci6@sums.ac.ir
 
 

 کارشناس علم سنجی
 فروغ ده بزرگیان
تلفن:  7456داخلی -32305410
شرح وظایف:
کارشناسی جایزه مقالات
برگزاری همایش های علم سنجی
محاسبه شاخص اچ 
گزارش گیری و نظارت بر سامانه ISID
نظارت بر فعالیت های رابطین علم سنجی دانشکده پزشکی و داروسازی (اطلاع رسانی، تهیه گزارشات دوره ای، برگزاری کارگاهها و اعتبارسنجی مجلات)
 آدرس پست الکترونیک: vcr-sci2@sums.ac.i
 

کارشناس علم سنجی
نگار فیروزی

تلفن:   7457داخلی -32305410
شرح وظایف:
مسئول پیگیری امور مدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی
کارشناسی جایزه مقالات
به روز رسانی سایت علم سنجی
تهیه و تنظیم خبرنامه گزارش علمی دانشگاه SSN
تخصیص گرنت و تسهیلات
 آدرس پست الکترونیک: vcr-sci3@sums.ac.ir
 

کارشناس علم سنجی  
فاطمه قاسمی نژاد

تلفن: 32122609
شرح وظایف:
مسئول سامانه جایزه مقالات
کارشناسی امور مالی جایزه مقالات
کارشناسی جایزه مقالات
نظارت بر فعالیت های رابطین علم سنجی دانشکده های توانبخشی، علوم نوین و تغذیه (اطلاع رسانی، تهیه گزارشات دوره ای، برگزاری کارگاهها و اعتبارسنجی مجلات)
 آدرس پست الکترونیک: vcr-sci4@sums.ac.ir
کارشناس آمار
فیروزه رحمتی

شرح وظایف:
کارشناسی جایزه مقالات
تهیه آمارهای معاونت
طراحی و تحلیل نمودارهای آماری برگرفته از گزارشات علم سنجی دانشگاه
کارشناسی برنامه عملیاتی و پایش
تهیه خبرنامه  پژوهشی
آدرس پست الکترونیک: dpt2280396696@sums.ac.ir
 
کارشناس علم سنجی
زهرا جلالی

شرح وظایف:
رصد مقالات دانشگاه در پایگاههای معتبر علمی
تهیه گزارش مقالات پراستناد
کارشناسی جایزه مقالات
نظارت بر فعالیت های رابطین علم سنجی دانشکده های  پرستاری و مامایی ، و مراکز (اطلاع رسانی، تهیه گزارشات دوره ای، برگزاری کارگاهها و اعتبارسنجی مجلات)
آدرس پست الکترونیک: dpt2420162986@sums.ac.ir
 
 
 
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.