معرفی كاركنان
 
 
 

کارشناس مسئول علم سنجی
دکتر نیلوفر برهمند
تلفن:   32122519

شرح وظایف:
نظارت و سرپرستی بر امور واحد علم سنجی
رابط رتبه بندی
ISC در دانشگاه
نظارت بر اسلایدهای آموزشی
اطلاع رسانی اخبار علم سنجی
ارتقاء فرایندها
نظارت بر فعالیت های رابطین علم سنجی دانشکده های دندان پزشکی، بهداشت، مدیریت و اطلاع رسانی و پیراپزشکی و طب سنتی (اطلاع رسانی، تهیه گزارشات دوره ای، برگزاری کارگاهها و اعتبارسنجی مجلات)

آدرس پست الکترونیک:  vcr-sci6@sums.ac.ir
 

 


کارشناس علم سنجی
زهرا جلالی

تلفن: داخلی 7021
شرح وظایف:
رصد مقالات دانشگاه در پایگاههای معتبر علمی
تهیه گزارش مقالات پراستناد
کارشناسی جایزه مقالات
نظارت بر فعالیت های رابطین علم سنجی دانشکده های  پرستاری و مامایی ، و مراکز (اطلاع رسانی، تهیه گزارشات دوره ای، برگزاری کارگاهها و اعتبارسنجی مجلات)
آدرس پست الکترونیک:
dpt2420162986@sums.ac.ir


کارشناس علم سنجی

زهرا زراعت کار
تلفن:داخلی 7457
شرح وظایف: 
کارشناسی جایزه مقالات
نظارت بر وب سایت واحد علم سنجی 
آدرس پست الکترونیک: 
afrooz.zahra@gmail.com


کارشناس علم سنجی
  
فاطمه قاسمی نژاد
تلفن: 32122609
شرح وظایف:
 سامانه جایزه مقالات

کارشناسی امور مالی جایزه مقالات
کارشناسی جایزه مقالات
نظارت بر فعالیت های رابطین علم سنجی دانشکده های توانبخشی، علوم نوین و تغذیه (اطلاع رسانی، تهیه گزارشات دوره ای، برگزاری کارگاهها و اعتبارسنجی مجلات)
 آدرس پست الکترونیک:  vcr-sci4@sums.ac.ir
 

 


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.