رابطین واحد علم سنجی

نام واحد

نام رابط علم سنجی در واحد

تلفن

نام رابط در دفتر علم سنجی

تلفن

بیمارستان شهید چمران

بهار محسنی

36240101 داخلی 218

فاطمه قاسمی نژاد

32122609

بیمارستان شهید فقیهی

یاسمین سعادت

32125319

نیلوفر برهمند

32122519

بیمارستان نمازی

زکیه تاج الدین
زهرا آقایی

36125672-36473052

زهرا جلالی

32305410داخلی 7021

دانشکده آموزش مجازی

توران کریمی

32352942- داخلی 2074

نیلوفر برهمند

32305410-داخلی 7456

دانشکده بهداشت

فاطمه افتخاریان

37276585 و 37251001-4 داخلی 284

نیلوفر برهمند

32122519

دانشکده پرستاری

محمد قاسم پور

36474254-داخلی 192

زهرا جلالی

32305410-داخلی 7021

دانشکده پزشکی

فاطمه خادمی
محبوبه حاجی وندی
لیلا غلامی

32084079
32305886- داخلی 4109
32305886- داخلی 4083

نیلوفر برهمند، زهرا جلالی

32305410-داخلی 7456

دانشکده پیراپزشکی

محبوبه جواهری

32295023- داخلی 214

نیلوفر برهمند

32122519

دانشکده تغذیه

 

 

فاطمه قاسمی نژاد

32122609

دانشکده توانبخشی

بهمن میرعلایی

36271551- داخلی 227

فاطمه قاسمی نژاد

32122609

دانشکده داروسازی

راضیه کشاورز

32424127- داخلی 261

نیلوفر برهمند

32305410-داخلی 7456

دانشکده دندانپزشکی

آفتاب قدیمی
فرزانه حسینی

36280457
36263192

نیلوفر برهمند

32122519

دانشکده علوم نوین

سوسن وزیری

 

فاطمه قاسمی نژاد

32122609

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

شیوا استوار
هادی تجارتی

32340774-8- داخلی 276 و 275

نیلوفر برهمند

32122519

مراکز

سعیده رحیمی فر

36122299

زهرا جلالی

32305410-داخلی 7021

دانشکده دندانپزشکی ساختمان شماره 2

الهام قبادی

37258092 داخلی 230

زهرا جلالی

32305410-داخلی 7021

 

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.