راهنماهای آموزشی

سامانه های علم سنجی

سامانه علم سنجیاسلاید آموزشی
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایرانفایل PDF

نمایه ها

نمایه هااسلاید آموزشی
نمایه استنادی منایع نوظهور                       فایل PDF


شاخص های علم سنجی

 شاخص علم سنجیاسلاید آموزشی
H_Indexفایل PDF
شاخص Impact Factorفایل PDF
شاخص FWCIفایل PDF
شاخص SNIPفایل PDF
شاخص Quartile  بر اساس پایگاه Scopusفایل PDF
شاخص Quartile  بر اساس پایگاه ISIفایل PDF


پروفایل های علمی

 پروفایل علمیاسلاید آموزشی
چگونگی بررسی پروفایل های علمی برای پرونده ترفیع و ارتقاOricd
ResearcherId
GoogleScholar
ORCIDفایل PDF
ResearcherIDفایل PDF
Google Scholar Citationفایل PDF
Merge Authorفایل PDF

شبکه های اجتماعی

 شبکه اجتماعیاسلاید آموزشی
Scientific Social Networking Academiaفایل PDF
Scientific Social Networking BioMed Expertsفایل PDF

نکات کاربردی

 نکات کاربردیاسلاید آموزشی
سیستم آگاهی رسانی Alertفایل PDF

 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.