برنامه کارگاههای علم سنجی در سال 96

زمانعنوان کارگاهمدرساسلایدنحوه برگزاری کارگاهمحل برگزاری کارگاهگروه هدف
96/9/13آشنایی با مجلات نامعتبر و جعلی و ابزارهای سنجش مجلاتکارشناسان علم سنجی دانشگاه  PDFتئوری و عملیدانشکده بهداشتاعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
96/9/12آَشنایی با شاخص های کیفی و کمی سنجش علم در سطح مقاله، نویسنده و مجلهکارشناسان علم سنجی دانشگاه  PDFتئوری و عملیدانشکده بهداشتاعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
96/9/08آَشنایی با شاخص های کیفی و کمی سنجش علم در سطح مقاله، نویسنده و مجلهخانم نیلوفر برهمند  PDFتئوری و عملیدانشکده پیراپزشکیاعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
96/8/14آشنایی با پروفایل های علمی  خانمها زهرا جلالی ونیلوفر برهمند PDFتئوری و عملیRCCکارشناسان مراکز
96/7/22کارگاه ارتقا رتبه و مرجعیت علمی دانشگاهجناب آقای دکتر علی گزنیPDFتئوری و عملیRCCمعاونین و مدیران معاونت پژوهشی و بین الملل
96/5/16کارگاه علم سنجیخانمها فروغ دهبزرگیان و نیلوفر برهمندPDFتئوری و عملیدانشکده مجازیاعضای هیأت علمی دانشکده مجازی
96/4/19کارگاه پیشرفته علم سنجیخانمها نیلوفر برهمند، زهرا جلالی و آفتاب قدیمیPDFتئوری و عملیدانشکده دندانپزشکیاعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی
96/4/17آشنایی با انواع مقالات در حوزه پزشکیجناب آقای دکتر فرخ حبیب زادهPDFتئوری و عملیبرج پژوهشی-مرکز RCCرابطین علم سنجی دانشگاه
96/2/4کارگاه اعتبارسنجی مجلاتخانم فروغ دهبزرگیانفاقد اسلایدعملیسالن کنفرانس معاونت پژوهشی دانشگاهرابطین علم سنجی دانشگاه
96/1/28کارگاه آشنایی با پروفایل Google Scholar Citationخانم آفتاب قدیمیفاقد اسلایدعملیسالن کنفرانس معاونت پژوهشی دانشگاهرابطین علم سنجی دانشگاه
96/1/21ورود اطلاعات مقالات در End Noteخانم نیلوفر برهمندفاقد اسلایدعملیسالن کنفرانس معاونت پژوهشی دانشگاهرابطین علم سنجی دانشگاه
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.