Emerging Sources Citation Index
  
نمایه استنادی منابع نوظهور Emerging Sources Citation Index یا (ESCI)  به عنوان یک نمایه جدید در پایگاه ISI-Web of Sciences Core Collection در سال 2015 معرفی و ارائه شده است. این نمایه که شامل بیش از 2500 مجله از سراسر جهان است، از نظر قابلیت ها و اطلاعات ارائه شده مشابه با سایر نمایه نامه های این پایگاه SCIE (نمایه استنادی علوم گسترده)، SSCI (نمایه استنادی علوم اجتماعی) یا AHCI (نمایه استنادی هنر و علوم انسانی) بوده و از جمله دلایل ایجاد آن فراهم کردن شرایطی به منظور بررسی بیشتر این مجلات جهت انتقال به یکی از سه نمایه نامه مذکور و همچنین ارتقاء جایگاه بین المللی مجلات به خصوص مجلات دارای موضوعات نوظهور با افزایش قابلیت جستجو، کشف و استناد به آنها می باشد. پس از ارزیابی دقیق تر و انتقال این مجلات به یکی از سه نمایه نامه، ضریب تأثیر (Impact Factor ) برای آنها محاسبه و ارائه می گردد.


 مجلات ایرانی ایندکس شده در Emerging Sources Citation Index Link

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.