مجلات دارای ضریب تاثیر (IF) و شاخص SNIP

مجلات ایندکس شده در Web of sciences با شاخص IF
 

فهرست مجلات دارای ضریب تاثیر (JCR 2017)

دانلود فایل XLS

فهرست مجلات دارای ضریب تاثیر (JCR 2016)

دانلود فایل XLS

فهرست مجلات دارای ضریب تاثیر (JCR 2015)

  دانلود فایل XLS

فهرست مجلات دارای ضریب تاثیر (JCR 2014)         

  دانلود فایل XLS

فهرست مجلات دارای ضریب تاثیر (JCR 2013)

  دانلود فایل XLS


مجلات ایندکس شده در اسکوپوس به همراه شاخص SNIP
 

فهرست کلی مجلات دارای2013 SNIP

دانلود فایل XLS

طبقه بندی سه گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2013

دانلود فایل  PDF

 فهرست کلی مجلات دارای SNIP2014

دانلود فایل XLS

 طبقه بندی سه گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2014

دانلود فایل PDF

طبقه بندی چهار گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2015

دانلود فایل PDF

طبقه بندی چهار گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2016

دانلود فایل PDF

طبقه بندی چهار گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2017

دانلود فایل XLS

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.