معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دكتر یونس قاسمی Pharm.D , PhD
استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی

سوابق آموزشی پژوهشی
تلفن دفتر:  32357282
دورنگار: 32122430
     

 

  
 
 
       


شرح وظايف معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

- بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
- تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی در اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
- اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات
- همکاری در اجرای کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی
- نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی
- برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
- تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
- بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیئت رئیسه


 


 


 

  
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.